میهن ای میهن - محمدرضا شجریان

میهن ای میهن ، میهن ای میهن
تنیده یاد تو ، تنیده یاد تو در تار و پودم
میهن ای میهن ، میهن ای میهن
بود لبریز از ، بود لبریز از عشقت وجودم

میهن ای میهن ، میهن ای میهن

تنیده یاد تو ، تنیده یاد تو در تار و پودم
بود لبریز از ، بود لبریز از عشقت وجودم

تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو ، فدای نام تو بود و نبودم
فدای نام تو ، فدای نام تو بود و نبودم

میهن ای میهن ، میهن ای میهن

به هر مجلس ، به هر زندان
به هر شادی ، به هر ماتم
به هر حالت که بودم با تو بودم
به هر مجلس ، به هر زندان
به هر شادی ، به هر ماتم
به هر حالت که بودم با تو بودم

تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو ، فدای نام تو بود و نبودم
فدای نام تو ، فدای نام تو بود و نبودم

میهن ای میهن ، میهن ای میهن

اگر مستم ، اگر هشیار
اگر خوابم ، اگر بیدار
به سوی تو بود روی سجودم
به سوی تو بود روی سجودم
میهن ، ای میهن

میهن ، ای میهن
میهن ، ای میهن
میهن ، ای میهن

اگر مستم ، اگر هشیار
اگر خوابم ، اگر بیدار
به سوی تو ود روی سجودم
به سوی تو بود روی سجودم
میهن ، ای میهن

میهن ای میهن
میهن ، ای میهن
میهن ، ای میهن
میهن ، ای میهن
میهن ، ای میهن

تنیده یاد تو ، تنیده یاد تو در تار و پودم
بود لبریز از ، بود لبریز از عشقت وجودم

تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو ، فدای نام تو بود و نبودم
فدای نام تو ، فدای نام تو بود و نبودم

میهن ، ای میهن
میهن ، ای میهن


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر