شهر عاشقا - کورس

گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاس
اهای عشق من ای یار رسید نوبت دیدار
بازم تو خونه دل شده یاد تو بیدار
دلم میشمره تا صبح تموم لحطه ها رو
بازم شکوفه پر کرد تموم جاده هارو
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیمدنیا مال عاشقاس
بیا بریم به شهری که عشقا جاودانست
همون جایی که حرفها همیشه عاشقانست
تو سرزمین عاشق همه فصلا بهاره
بیا بریم به اونجا که عشقا موندگاره
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا باهم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا باهم بخونیم دنیا مال عاشقاس
خستم از تکرار حرفها عشقپر اوازه میخوام
به جای دوست دارم جمله تازه میخوام
بگیر دستامو تو دستت از توی چشام بخون
که میخوام بهت بگم تا ابد با من بمونتا ابد با من بمون
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر