میهن - محمد رضا شجریان

ایران خورشیدی تابان دارد
با جان پیوندی پنهان دارد
مهرش جاویدان با دل پیمان دارد
دل پاس پیمان دارد تا جان دارد
خصم فریاد و افغان بگذار
بانگ آزادی از جان بردار
از خواب خواری گردید ایران بیدار
دل را چون دریا بر این طوفان بسپار
دل را چون دریا بر این طوفان بسپار
شوری دیگر در سر ماست
شوق اوجی در تن ماست
آزادی دامن بِگُشا
آهنگی دیگر بِسَرا
شوری دیگر در سر ماست
شوق اوجی در تن ماست
آزادی دامن بِگُشا
آهنگی دیگر بِسَرا
از خود گذر کن
هر سو نظر کن
بنگر ایران را
نور تابان را
عصری نو شد
چهره گشا
جانانه میهن
افسانه میهن
امید ما را
کاشانه میهن آه
ایران خورشیدی تابان دارد
با جان پیوندی پنهان دارد
مهرش جاویدان با دل پیمان دارد
دل پاس پیمان دارد تا جان دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر