آمنه - اندی و کورس

امنه چشم تو جام شراب منه
امنه اخم تو رنج و عذاب منه
امنه چشم تو جام شراب منه
امنه اخم تو رنج و عذاب منه
جونم ز دستت اتیش گرفته
مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم ز دستت اتیش گرفته
مهر تو از دل بیرون نرفته
امنه قلب من برای تو میزنه
امنه قهر نکن که قلب من میشکنه
جونم زدستت اتیش گرفته
مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم زدستت اتیش گرفته
مهر تو از دل بیرون نرفته
دل مفتون زراز تو جان غرق نیاز تو
نازت باده پوش من ایولا به ناز تو
امنه نام تودرد و بلای منه امنه بی تو دل بلای جون منه
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
امنه چشم تو جام شراب منه
امنه اخم تو رنج و عذاب منه
امنه چشم تو جام شراب منه
امنه اخم تو رنج و عذاب منه
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
امنهقلب من برای تو میزنه
امنه قهر نکن که قلب من میشکنه
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم ز دستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
دل مفتون زراز تو جان غرق نیاز تو
نازت باده پوش من ایوالا به ناز تو
امنه نام تو درد و بلای منه
امنه بی تودل بلای جون منه
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
امنه چشم تو جام شراب منه
امنه اخم تو رنج و عذاب منه
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
جونم زدستت اتیش گرفته مهر تو از دل بیرون نرفته
ایوالا


شهر عاشقا - کورس

گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاس
اهای عشق من ای یار رسید نوبت دیدار
بازم تو خونه دل شده یاد تو بیدار
دلم میشمره تا صبح تموم لحطه ها رو
بازم شکوفه پر کرد تموم جاده هارو
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیمدنیا مال عاشقاس
بیا بریم به شهری که عشقا جاودانست
همون جایی که حرفها همیشه عاشقانست
تو سرزمین عاشق همه فصلا بهاره
بیا بریم به اونجا که عشقا موندگاره
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا باهم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا باهم بخونیم دنیا مال عاشقاس
خستم از تکرار حرفها عشقپر اوازه میخوام
به جای دوست دارم جمله تازه میخوام
بگیر دستامو تو دستت از توی چشام بخون
که میخوام بهت بگم تا ابد با من بمونتا ابد با من بمون
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاس

رقص نگاه - ایرج بسطامی

امشب به بیداری نشسته ، چشمان خواب آلود من

این چشم خواب آلوده امشب ، دارد ز بیداری سخن

نقش رخ زیبای تو ، بینم ز پیدا و نهان

در این دل و در پردۀ ، ابر سپید آسمان

رقص نگاهم ، دارد تماشا ، در ساحل دریای شب در ساحل دریای شب

ای موج شادی ! من تو را ، جویم در این دنیای شب

نالد ز مهرت عاشقانه ، جور زمان سازد بهانه

از آتش عشق تو نالد ، وز شوق تو خواند ترانه

این شعلۀ غم ، این عشق سرکش

سوزد ز بند ِ ، جانم در آتش

کز دیدۀ بد ، دورت بدارد

عاشق در این ره ، جان می سپارد

نقشت نشسته ، در دیدۀ بی خواب من

بر موج مویت ، رقصد دل بی تاب من

نقش رخ زیبای تو ، بینم ز پیدا و نهان

در این دل و در پردۀ ، ابر سپید آسمان

سوزله - رستاک

سُوزله سُوزله سُوزله گیان گیانو گیانه کم وه‌ی سوزه من کوُه
(اری داخم) سوزله سوزله گیان گیانو گیانکم اَی مالی چه کوُه

کالی وه کاله چاوانت کالاو بیمار شینت کم
ها اوه اوه اوه اوه اوه اوه‌ی ار دس و دسمالی

هی ناری ناری ناری ناری ناری ناری هنار نیه و هنجیره
ترش و شیرین و می‌خو درمانی جوانو پیره

سنجانه و سنجانه ، سنجانه کت لولو نک من بسوتم (باوانم) یا وره لولو
سر وه خوراوه (عازیز) سیور دایده‌و چَو نک من بسوتم (باوانم) یا وره لولو