مستم مستم - دریا دادور

یک گل سایه چمن ، سایه چمن
تازه شکفته ، تازه شکفته

نه دستم بش میرسه ، بش میرسه
نه خوش میفته ، نه خوش میفته

مستم مستم مستم ، تیغش بریده شستم
مستم مستم مستم ، تیغش بریده شستم

بیا بریم شاهچراغ ، شاهچراغ
عهدی ببندیم ، عهدی ببندیم

هرکدوم عهد بشکنیم ، عهد بشکنیم
کمر نبندیم ، کمر نبندیم

مستم مستم مستم ، تیغت بریده شستم
مستم مستم مستم ، تیغت بریده شستم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر