بلاکش - غلامحسین بنان

نبود آرامی به دل ناشادم دهد این دل آخر به خدا بر بادم
ز چه با دست غم به بلا افتادم ز چه بر گوش کس نرسد فریادم
نتوانم که بنالم ز پریشانی به چه راهم بکشاند غم پنهانی
همه شب همه شب مستی مدهوشی
همه جا همه جا حسرت خاموشی
زدل رسوا به کجا بگریزم به کجا تنها به کجا بگریزم
ز پریشانی به کجا رو آرم ز غم دنیا به کجا بگریزم
تا بلاکش باشم من در آتش باشم
به چه پایی بگریزم ز شرار دل
به چه صبری بنشینم به کنار دل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر