دود عود - محمدرضا شجریان

ای یوسف خـوش نام ما
خوش می روی بر بام ما
ای در شکــسته جام ما
ای بــــــر دریـــده دام ما


ای نـــور ما، ای سـور ما
ای دولــــــت منصـــور ما
جوشی بنه در شــور ما
تا می شـــود انگـــور ما


ای دلبـــر و مقصـــود ما
ای قبلــه و معبـــــود ما
آتش زدی در عــــــود ما
نظاره کـــــــن در دود ما


ای یار ما عیّـــــــــــار ما
دام دل خمّـــــــــــــار ما
پا وا مکــش از کــــار ما
بستان گرو دستـــــار ما


در گل بمــــــانده پای دل
جان میدهم چه جای دل
وز آتـــــش ســـودای دل
ای وای مــا، ای وای دل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر