گنجشگک اشی مشی - فرهاد

گنجشگک اشی مشی ، لب بوم ما مشین
بارون میاد ، خیس می شی
برف میاد ، گوله می شی
می افتی تو حوض نقاشی
خیس می شی ، گوله می شی
می افتی تو حوض نقاشی

کی می گیره ، فراش باشی
کی می کشه ، قصاب باشی
کی می پزه ، آشپز باشی
کی می خوره ، حکیم باشی
گنجشگک اشی مشی

گنجشگک اشی مشی ، لب بوم ما مشین
بارون میاد ، خیس می شی
برف میاد ، گوله می شی
می افتی تو حوض نقاشی
خیس می شی ، گوله می شی
می افتی تو حوض نقاشی

کی می گیره ، فراش باشی
کی می کشه ، قصاب باشی
کی می پزه ، آشپز باشی
کی می خوره ، حکیم باشی
گنجشگک اشی مشی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر