ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم - فرهاد

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم

ترا ای کهن پیر جاوید برنا
ترا ای گرانمایه دیرینه ایران

تو ای شور بوم غمین
پر از خون دل و مهربان چهر

توی ای دخت شرمگین امید
ترا دوست دارم اگر دوست دارم
ترا دوست دارم اگر دوست دارم

تو ای شور بوم غمین
پر از خون دل و مهربان چهر

توی ای دخت شرمگین امید
ترا دوست دارم اگر دوست دارم
ترا دوست دارم اگر دوست دارم

شعر از مهدی اخوان ثالث
آهنگ، اجرا و صدا: فرهاد مهراد

به یاد هر دو زنده یاد و به یاد ایران سرزمین آزادگان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر