مداد رنگی - ابی

روزا بــــا تـــــــو زنـدگـــــی رو
پـــر از قشنگــــی می بیــــنم
شبـــا بـه یــــاد تـــــو هـمـش
خــوابــای رنـگـــی مـی بـیـنـم

چشــــم تــــو رنــــگ عســـل
تـــــوی چشـــــم تـــــو نگـــاه
مثـــــل شـــــاه بیــــت غـــزل
لـب تـو غنـچـه نیـــمـه بـــازه و
تـن تـــو آتیــش ســوزنــده داغ
قــد تــو مــثل سپیــدار بلنــــد
دل تــو نــرمــتر از صــبح پـــرند
نـــرمـــتـــر از صـــبــح پـــرنــد
نـــرمـــتـــر از صـــبــح پـــرنــد

قــــــرمــــــزی لـــبـــای تـــــو
تــو هـیچ مـداد رنــگی نیــست
خــودت تــو آینــه هــا بـبـیــــن
رنگ که به این قشنگی نیست
شـــاخـــه گـــل حـــیـــاط مـــا
بـــه آب و رنــگـــش مــی نــازه
امــا تــو کــه خــونــه بــاشــی
هـی پیـش تـو رنـگ مـی بــازه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر