یار مرا - محسن نامجو

یار، مرا
غار، مرا
عشق جگرخوار، مرا
یار، تویی
غار، تویی
خواجه نگهدار مرا
یار، مرا
غار، مرا

نوح، تویی
روح، تویی
فاتح و مفتوح، تویی
سینه‌ی مشروح، سینه‌ی مشروح، تویی
بر درِ اسرار مرا
یار، مرا
غار، مرا

نور، تویی
سور، تویی
دولت منصور، تویی
مرغ کهیتور ، مرغ کهیتور ، تویی
خسته به منقار، خسته به منقار، مرا
یار، مرا
غار، مرا

قطره تویی، بحر تویی
لطف تویی، قهر تویی
قطره تویی، بحر تویی
لطف تویی، قهر تویی
قند، تویی
زهر، تویی
بیش میازار، بیش میازار، بیش میازار، مرا
یار، مرا
غار، مرا

یار، مرا
غار، مرا
عشق جگرخوار، مرا
یار، تویی
غار، تویی
خواجه نگهدار مرا
یار، مرا
غار، مرا

۲ نظر: