ماه‌ پیشانو - دریا دادور

گفتمش:‌ آهای، ماه‌پیشانو !
گفت: جونِ جونم ؟

جونِ جونم آخ جونِ جونم.


گفتمش:بگو غنچه‌ گل کو؟
گفتِش: لبونُم.

جون جونم آخ جون جونم.

گفتمش: چرا ماه‌پیشانو نا مهربونی؟
گفت: می خوام بسوزونمت تا قدرُم بدونی...

گفتمش:فدای غمزه‌تِه گردُم
دلخوشم که تِه‌رو نومزد کردْم

پیشِ‌ پات می‌شینم دوزانو، آخ
ماه‌پیشانو جان، ماه‌پیشانو



۱ نظر: