شیرین - محسن نامجو

متن ترانه به کردی

هاژارِهی شاوان کاری پیم کِردَ عازیزم
عاجز لَدِل بِیم راضی وَ مِردَن هی هاوار
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه
شُیوهی دلبری، لََتو تمامَ

ای داد ای بیدَاد، کَس دیار نِیَه، عازیزم
کَس لَدردِ کَس خَوَردار نِیَه عازیزم
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه
شُیوهی دلبری، لََتو تمامَ

خُوَام کرمانشانی، یارَم قصریه، عازیزم
خاطرخوای بیمَ، تقصیرَم نیَه، هی هاوار
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم، خُاوَام حَرامَه
شُیوهی دلبری، لََتو تمامَ

ترجمه متن ترانه به فارسی

اندوه شبها بلایی بر سرم آورده، عزیزم
عاجز از دلم شدهام و راضی به مردن، ای هوار
یار شیرینم، دلربای من، لحظهای تو را نبینم، خواب بر من حرام است
شيوهی دلبری، در تو تمام است
ای داد بيداد، کسی پیدایش نیست عزیزم
کسی از درد کسی خبردار نيست عزیزم
یار شیرینم، دلربای من، لحظهای تو را نبینم، خواب بر من حرام است
شيوه ی دلبری، در تو تمام است
خودم کرمانشاهیم، یارم قصر شیرینی
خاطرخواه شدهام، تقصيری ندارم، ای هوار
یار شیرینم، دلربای من، لحظهای تو را نبینم، خواب بر من حرام است
شيوه ی دلبری، در تو تمام است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر