دختر شیرازی جونوم - ضیا و نسرین

دختر شیرازی جونوم دختر شیرازی
دختر شیرازی جونوم دختر شیرازی
موهاتو به من بنما تا بشم راضی
موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمند تو بازار ندیدی ؟ اینم همونه
ولیکن نرخش گرونه ، ولیکن نرخش گرونه


دختر شیرازی حونم دختر شیرازی
چشماتو به من بنما تا بشم راضی
چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدی ؟ اینم همونه
ولیکن نرخش گرونه ، ولیکن نرخش گرونه


دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
لباتو به من بنوما تا بشوم راضی
لبمو میخوای چه کنی بی حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدی ؟ اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ، ولیکن نرخش گرونه


شیرازی جون ، جونم دختر شیرازی
مرده لبهاتم ، تو سرو نازی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر