بت چین - محمدرضا شجریان

اي مه من! اي بت چين! اي صنم!
لاله رخ زهره جبين، اي صنم!
تا به تو دادم دل و دين اي صنم!
بر همه کس گشته يقين، اي صنم!
من ز تو دوري نتوانم ديگر
کز تو صبوري ننتوانم ديگر
بيا حبيبم... بيا طبيبم...

هر که تو را ديده ز خود دل بريد
رفته ز خود تا که رخت را بديد

تير غمت چون به دل ما رسيد
همچو بگفتم که همه کس شنيد

من ز تو دوري نتوانم ديگر
کز تو صبوري ننتوانم ديگر
بيا حبيبم... بيا طبيبم...

۱ نظر: