بوی جوی مولیان - مرضیه بنان

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی های او
زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ مارا تا میان
آید همی آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ مارا تا میان
آید همی آید همی

ای بخارا ای بخارا شاد باش و دیر زی
ای بخارا ای بخارا شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی
میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی


میر سرو است و بخارا بوستان سرو سوی بوستان آید همی

بوی جوی مولیان یاد یار مهربان

بوی جوی مولیان یاد یار مهربان ، آید همی
بوی جوی مولیان یاد یار مهربان ، آید همی۱ نظر:

  1. آهنگ های خوش می باند و من از طرف داران این جور آهنگ ها هستم.

    پاسخحذف