چرا نمی‌رقصی - ویگن

قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنّا را بنازم

تو كه با عشوه گری از همه دل می بری
من و شیدا می‌كنی چرا نمی رقصی

تو كه با موی طلا قد و بالای بلا
عشوه بر پا می‌كنی چرا نمی رقصی


قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنّا رو بنازمچو برقصی تو فریبا ببری از دل من تاب وتوانم
چو خرامی ز تمنا فكنی برق هوس بر دل وجانم
زنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی
چه شود گر كه خرامی تو كه شیرین تر از امید وصالی


قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنّا رو بنازم

قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنّا را بنازم

ای سبک رقص بلا تو نکن ناز و بیا
تو که در رقص ترب شعبده بازی

ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما
تو که شاداب تر از هر گل نازی

قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنّا را بنازمچو برقصی تو فریبا ببری از دل من تاب وتوانم
چو خرامی ز تمنّا فكنی برق هوس بر دل و جانم
زنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی
چه شود گر بخرامی تو كه شیرین تر از امید وصالی

قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنا را بنازم

قد و بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنا را بنازم

۱ نظر: