نی زن - محمدرضا شجریان

گر عارف حق بينی چشم از همه بر هم زن
گر دل به يکی دادی، آتش به دو عالم زن
هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا
هم دست تمنا را بر گيسوی پر خم زن
هم نکته ی وحدت را با شاهد يکتا گو
هم بانگ اناالحق را بر دار معظم زن
چون ساقی رندانی، می با لب خندان خور
چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن
گر تکيه دهی وقتی، بر تخت سلیمان ده
ور پنجه زنی روزی، در پنجه رستم زن
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان زن
ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن
چون ساقی رندانی، می با لب خندان خور
چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن
مغنی کجائی نوايت کجاست؟
نوای خوش غم زدايت کجاست؟
مغنی از آن پرده نقشی بر آر
ببين تا چه گفت از درون پرده دار
چنان برکش آواز خنياگری
که ناهيد چنگی به رقص آوری
گر عارف حق بينی چشم از همه بر هم زن
گر دل به يکی دادی، آتش به دو عالم زن
هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا
هم دست تمنا را بر گيسوی پر خم زن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر