جینگه چینگه جان( چنگی چنگی یار) - احمد عاشورپور


اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
جینگه بشو به لاجان
بیدینه خو عمو جان
تره جانه تی آ جان
اونه تی جی نرنجان
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
بگردانا بگردان
بگردانه آباره
اَ مرداکه قباره
بگردانه گیله ره
اَ مرداکه دیله ره
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
جینگه تو آل مانی
بموم تی بازی خانی
دینم تو بازی نانی
هچی تره پرکانی
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جان
آی چنگی چنگی یار
آی چنگی گنگی یار
چنگ خودت رو بردار
بریم به کوه و صحرا
بریم کنار دریا
بریم توی چمن زار
آی چنگی چنگی یار
آی چنگی چنگی یار
اوه چنگی چنگی یار
چنگی بزن به جونم
گویا کن این زبونم
تا من حکایت دل
با سوز دل بخونم
آه چنگی چنگی یار
آی چنگی چنگی یار
اوه چنگی چنگی یار
اوی چنگی چنگی یار
چنگ تو پر فزونه
با این دل هم زبونه
از جون دل می خونه
اون هم چون عاشق زار
اوی چینگه چینگه یار
اوی چینگه چینگه یار
چنگی چنگی یار چنگی
سازت رو بردار چنگی
بریم چمن زار چنگی
به دشت و کوهسار چنگی
بریم دریا وار چنگی
آی چنگی چنگی یارچنگی
اوی جینگه جینگه جان
اوی جینگه جینگه جانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر