بی بی گل - معین

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خسته ام بی بی گل

یکی از همین روزها می بینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمت

بی بی گل تو که منو کشتی بی بی گل

واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

تو واسم زندگی نذاشتی بی بی گل

واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خسته ام بی بی گل

یکی از همین روزها می بینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمت

بی بی گل دنیا دو روزه، مهربونیتو می خواهم

کجا پیدات بکنم بگو نشونیتو می خواهم

دیگه تو از عاشقت رازت و پنهون نکنی

هر کسی دل به تو بست، خونه شو ویرون نکنی

بی بی گل تو که منو کشتی بی بی گل

واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

تو واسم زندگی نذاشتی بی بی گل

واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خسته ام بی بی گل

یکی از همین روزها می بینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمت

مگه از جون نخریدم ناز چشمهای تو رو

می دونی هیچکی تو قلبم نگرفت جای تو رو

خوشه خوشه اون موهات و، روی شونه هات بریز

اشک و از چشمهای من بردار، زیر پات بریز

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خسته ام بی بی گل

یکی از همین روزها می بینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمت

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمت

بی بی گل دنیا دو روزه، مهربونیتو می خواهم

کجا پیدات بکنم نشونیتو می خواهم

دیگه تو از عاشقت رازت و پنهون نکنی

هر کسی دل به تو بست، خونه شو ویرون نکنی

بی بی گل تو که منو کشتی بی بی گل

واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

تو واسم زندگی نذاشتی بی بی گل

واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خسته ام بی بی گل

یکی از همین روزها می بینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمت

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت

آخ دلم تنگه بیا، بیا روی چشمهام قدمتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر