نشانه - هایده

ای تیر غمت را ،دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول،تو غایب زمیانه

در میکده غافل ،در مدرسه عاقل ،در صومعه عابد
هم سوخته ی خاکی ،هم بیدل افلاکی ،هم ساکن مسجد

زاهد سوی مسجد شد ،من جانب خمار
من یار طلب کردم ،او جلوه گه یار
حاجی به ره کعبه ،من راهی دیدار
پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید
یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید

در میکده غافل ،در مدرسه عاقل ،در صومعه عابد
هم سوخته ی خاکی ،هم بیدل افلاکی ،هم ساکن مسجد

دیوانه منم من ،که روم خانه به خانه
هر در که زنم خانه تویی یار
در خانه تویی ،پرتو کاشانه تویی تو
در میکده باده جانانه تویی تو
مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو
مقصود تویی کعبه و بت خانه بهانه

دیوانه منم من ،که روم خانه به خانه
ای تیر غمت را ،دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول،تو غایب زمیانه

در میکده غافل ،در مدرسه عاقل ،در صومعه عابد
هم سوخته ی خاکی ،هم بیدل افلاکی ،هم ساکن مسجدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر